Γερμανικά

Goethe - Zertifikat A2: Start Deutsch 2
Επίπεδο Α1+ Α2 (στοιχειώδες γνώσεις)

Είναι το τμήμα εισαγωγής, κατά τη διάρκεια του οποίου διδάσκονται οι βασικές δομές της γραμματικής της γλώσσας καθώς επίσης γίνονται και τα πρώτα μαθήματα φωνητικής.
Ο υποψήφιος αναμένεται να κατανοεί προτάσεις και συνηθισμένες εκφράσεις που έχουν άμεση σχέση με τις εμπειρίες του (π.χ. πληροφορίες για τον εαυτό του και την οικογένειά του, για αγορές, την εργασία, το άμεσο περιβάλλον) αλλά και σύντομες αγγελίες από το ραδιόφωνο ή μηνύματα στο τηλέφωνο. Είναι σε θέση να διακρίνει τις σημαντικότερες πληροφορίες από σύντομα δημοσιογραφικά άρθρα, αγγελίες που αναφέρονται σε καθημερινά θέματα και πινακίδες σε δημόσιους χώρους όπως και να συμπληρώνει συνηθισμένα έντυπα σε καταστήματα, τράπεζες ή δημόσιες υπηρεσίες και να γράφει μηνύματα που αναφέρονται στο άμεσο κοινωνικό του περιβάλλον.

Παρουσιάζει τον εαυτό του στα πλαίσια μιας συνομιλίας, θέτει ερωτήσεις για καθημερινά θέματα, απαντάει ανάλογα και ανταλλάσσει πληροφορίες που αφορούν τη ζωή του. ‘Έχει την ικανότητα να επικοινωνεί σε απλές καθημερινές περιστάσεις, ανταλλάσσοντας πληροφορίες για οικεία και συνηθισμένα θέματα. Μιλάει με απλό τρόπο για την καταγωγή και την εκπαίδευσή του, το περιβάλλον του και ό, τι έχει σχέση με τις άμεσες ανάγκες του.

Το επίπεδο Α2 πιστοποιείται με τα εξής πτυχία:

• Goethe – Zertifikat A2: Start Deutsch 2
Οι εξετάσεις του Goethe Institut είναι διεθνώς αναγνωρισμένες και καταξιωμένες και διακρίνονται για το μεγάλο τους κύρος. Τα διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία γλωσσομάθειας που χορηγούνται θεωρούνται σε πολλές χώρες σημαντικά προσόντα στην αγορά εργασίας και σε εκπαιδευτικούς φορείς.
Οι εξετάσεις για το πτυχίο Goethe – Zertifikat A2: Start Deutsch 2 διεξάγονται από το Ινστιτούτο Γκαίτε δύο φορές το χρόνο, Μάρτιο και Οκτώβριο.

• ÖSD A2
Οι εξετάσεις του ÖSD για το A2 Grundstufe Deutsch απευθύνονται σε υποψηφίους από 14 ετών. Για την εξέταση αυτή οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν στοιχειωδώς σε περιστάσεις, που αφορούν την καθημερινή και την επαγγελματική ζωή. Στο επίκεντρο της εξέτασης αυτής βρίσκεται η άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για απλά θέματα.

Οι εξετάσεις διεξάγονται πολλές φορές τον χρόνο σε πολλές ελληνικές πολέις και στη Θεσσαλονίκη.

Goethe – Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch
Επίπεδο Β1 (βασικές γνώσεις)

Ο σπουδαστής έχει ήδη τις βάσεις για να προσεγγίσει τον Γερμανικό τρόπο ζωής και σκέψης. Μπορεί να συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση χρησιμοποιώντας σωστά τις γραμματικές του γνώσεις. Τα κείμενα είναι πιο σύνθετα, έχει ασκήσεις κατανόησης, εκθέσεις και ακουστικά θέματα πάνω σε θέματα επικαιρότητας. Στο επίπεδο αυτό ο σπουδαστής αποδεικνύει ότι έχει στέρεες βασικές γνώσεις της γερμανικής καθομιλουμένης και ότι είναι σε θέση να ανταποκρίνεται λεκτικά στις σημαντικότερες καθημερινές περιστάσεις.

Το επίπεδο B1 πιστοποιείται με τα εξής πτυχία:

• Goethe – Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch
Οι εξετάσεις του Goethe Institut είναι διεθνώς αναγνωρισμένες και καταξιωμένες και διακρίνονται για το μεγάλο τους κύρος. Τα διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία γλωσσομάθειας που χορηγούνται θεωρούνται σε πολλές χώρες σημαντικά προσόντα στην αγορά εργασίας και σε εκπαιδευτικούς φορείς.
Οι εξετάσεις για το πτυχίο Goethe – Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch διεξάγονται από το Ινστιτούτου Γκαίτε τρεις φορές το χρόνο, Ιανουάριο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο.

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Β1
Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» μιας γλώσσας. Τα επίπεδα γνώσης που πιστοποιεί προσδιορίστηκαν με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αυτά περιγράφονται στο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. Για την επιτυχία στις εξετάσεις, χρειάζεται να έχουν βασική γνώση της ελληνικής, αφού ελέγχεται και η ικανότητα διαμεσολάβησης (από την ελληνική στην ξένη γλώσσα).
Tο ΚΠΓ αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ.
Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο: κάθε Μάιο και κάθε Νοέμβριο. Η εξέταση για τα επίπεδα Β1 και Β2 πραγματοποιείται με ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ.
Έναρξη μαθημάτων 3 φορές τον χρόνο Οκτώβριο, Φεβρουάριο και Ιούνιο.


Goethe – Zertifikat B2
Επίπεδο Β2 (καλή γνώση της γλώσσας)

O σπουδαστής διαβάζει με άνεση χωρίς να μεταφράζει. Έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις επικοινωνιακές ικανότητές του και οι συζητήσεις του, υποβοηθούμενες πάντοτε από τον καθηγητή του, είναι πάνω στα πιο ποικίλα θέματα.

Το επίπεδο B2 πιστοποιείται με τα εξής πτυχία:

• Goethe – Zertifikat B2
Οι εξετάσεις του Goethe Institut είναι διεθνώς αναγνωρισμένες και καταξιωμένες και διακρίνονται για το μεγάλο τους κύρος. Τα διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία γλωσσομάθειας που χορηγούνται θεωρούνται σε πολλές χώρες σημαντικά προσόντα στην αγορά εργασίας και σε εκπαιδευτικούς φορείς.
Οι εξετάσεις για το πτυχίο Goethe – Zertifikat B2 διεξάγονται από το Ινστιτούτου Γκαίτε τρεις φορές το χρόνο, Ιανουάριο, Μάιο και Σεπτέμβριο.

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Β2
Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» μιας γλώσσας. Τα επίπεδα γνώσης που πιστοποιεί προσδιορίστηκαν με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αυτά περιγράφονται στο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. Για την επιτυχία στις εξετάσεις, χρειάζεται να έχουν βασική γνώση της ελληνικής, αφού ελέγχεται και η ικανότητα διαμεσολάβησης (από την ελληνική στην ξένη γλώσσα).
Tο ΚΠΓ αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ.
Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο: κάθε Μάιο και κάθε Νοέμβριο. Η εξέταση για τα επίπεδα Β1 και Β2 πραγματοποιείται με ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ.
Έναρξη μαθημάτων 3 φορές τον χρόνο Οκτώβριο, Φεβρουάριο και Ιούνιο.

Πτυχία γλωσσομάθειας του Goethe – Institut

Τα πτυχία γλωσσομάθειας που χορηγούνται από το Ινστιτούτο GOETHE είναι προσανατολισμένα στις προδιαγραφές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες, είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και χαρακτηρίζονται από υψηλό κύρος. Αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ και επιτρέπουν την εισαγωγή σε Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γερμανίας.
Οι εξετάσεις διεξάγονται, ανάλογα με το επίπεδο, δύο έως τρεις φορές το χρόνο.

• Goethe - Zertifikat A2: Start Deutsch 2
Αντιστοιχεί στο δεύτερο επίπεδο (Α2) της κλίμακας των έξη επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Για την απόκτησή του απαιτούνται βασικές γλωσσικές γνώσεις.
Οι εξετάσεις γι’ αυτό το επίπεδο διεξάγονται Μάρτιο και Οκτώβριο.

• Goethe - Zertifikat Β1: Zertifikat Deutsch
Αντιστοιχεί στο τρίτο επίπεδο (Β1) της κλίμακας των έξη επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Με την απόκτηση αυτού του πτυχίου αποδεικνύει ο σπουδαστής ότι έχει στέρεες βασικές γνώσεις της γερμανικής καθομιλουμένης και είναι σε θέση να ανταποκρίνεται λεκτικά στις σημαντικότερες καθημερινές περιστάσεις.
Οι εξετάσεις γι’ αυτό το επίπεδο διεξάγονται Ιανουάριο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο.

• Goethe - Zertifikat Β2
Αντιστοιχεί στο τέταρτο επίπεδο (Β2) της κλίμακας των έξη επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Το πιστοποιητικό Goethe - Zertifikat Β2 προϋποθέτει προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο. Ο σπουδαστής είναι σε θέση να κατανοεί βασικά νοήματα συγκεκριμένων και αφηρημένων θεμάτων σε ένα ευρύ φάσμα κειμένων καθώς και να συζητά ενεργά για θέματα που του είναι οικεία.
Οι εξετάσεις γι’ αυτό το επίπεδο διεξάγονται Ιανουάριο, Μάιο και Σεπτέμβριο.

• Goethe - Zertifikat C1
Αντιστοιχεί στο πέμπτο επίπεδο (C1) της κλίμακας των έξη επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Το πιστοποιητικό Goethe - Zertifikat C1 προϋποθέτει πολύ προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο. Ο σπουδαστής είναι σε θέση να κατανοεί χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα εκτενή προφορικά και γραπτά κείμενα και να εκφράζεται προφορικά με αυθορμητισμό.
Οι εξετάσεις γι’ αυτό το επίπεδο διεξάγονται Ιανουάριο, Μάιο και Σεπτέμβριο.

• Goethe - Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
Αντιστοιχεί στο έκτο και ανώτατο επίπεδο (C2) της κλίμακας των έξη επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Στο επίπεδο αυτό ο σπουδαστής είναι σε θέση να κατανοεί όλα όσα ακούει και διαβάζει και να εκφράζεται αυθόρμητα με ακρίβεια ακόμα και σε σύνθετα θέματα.
Οι εξετάσεις γι’ αυτό το επίπεδο διεξάγονται Φεβρουάριο και Ιούνιο.

Γερμανικά