Γαλλικά

Πτυχία DELF
Πτυχία γλωσσομάθειας του γαλλικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας DELF (Diplôme d'études en langue française) et DALF (Diplôme approfondi de langue française)
Τα πτυχία γλωσσομάθειας που χορηγούνται από το Γαλλικό Ινστιτούτο είναι προσανατολισμένα στις προδιαγραφές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες, είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και χαρακτηρίζονται από υψηλό κύρος. Αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και επιτρέπουν την εισαγωγή σε Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γαλλίας.
Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, τον Δεκέμβριο και τον Μάιο.
• DELF Επίπεδο Α1: πιστοποιεί τις πρώτες γνώσεις της γαλλικής γλώσσας σε ένα στοιχειώδες επίπεδο που καθιστά δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις.

• DELF Επίπεδο Α2: πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας στην επικοινωνία μέσω απλών και συνηθισμένων διαλόγων, που απαιτούν μία απλή συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα θέματα.

• DELF Επίπεδο Β1: πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας τόσο γραπτή όσο και προφορική. Οι ομιλητές σε αυτό το επίπεδο είναι πλέον σε θέση να διατηρούν μια συνομιλία: μπορούν να κατανοήσουν, να ακολουθήσουν μια συζήτηση και να γνωμοδοτήσουν. Είναι σε θέση να χειριστούν και να αντιμετωπίσουν προβλήματα της καθημερινότητας και να συμμετέχουν σε συζητήσεις θεμάτων της επικαιρότητας

• DELF Επίπεδο Β2: πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας. Οι ομιλητές έχουν αποκτήσει ανεξαρτησία η οποία τους επιτρέπει να υπερασπιστούν τις απόψεις τους, να τις αναπτύξουν και να διαπραγματευτούν με τους άλλους. Σε αυτό το επίπεδο απαιτείται σωστή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων.

• DALF Επίπεδο C1: πιστοποιεί το προχωρημένο επίπεδο γνώσεων της γαλλικής γλώσσας και απαλλάσσει τους ξένους σπουδαστές, που επιθυμούν να σπουδάσουν στα περισσότερα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γαλλίας ή σε άλλες γαλλόφωνες χώρες, από οποιαδήποτε συμπληρωματική εξέταση εισαγωγής που πιστοποιεί την επαρκή γνώση της γαλλικής γλώσσας. Οι σπουδαστές είναι αυτόνομοι και σε θέση να επικοινωνούν με ευχέρεια. Κατέχουν ένα ευρύ φάσμα του λεξιλογίου και μπορούν να παράγουν σαφή και καλά δομημένο λόγο, χωρίς δισταγμό.

• DALF Επίπεδο C2: πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας που χαρακτηρίζεται από την ακρίβεια, την καταλληλότητα και την ευχέρεια της έκφρασης σε προχωρημένο ή ακαδημαϊκό επίπεδο.